0 ks - 0,00€ s DPH
Váš košík je prázdny!

Zľava na celý nákup s kupónom EVENIT10ALL (neplatí na akciové produkty)

Zásady spracúvania osobných údajov v e-shope

Zásady spracúvania osobných údajov v e-shope

Zásady ochrany osobných údajov v internetovom obchode a pri práci s osobnými údajmi
 
Tieto zásady ochrany osobných údajov sumarizujú zásady akými sú spracúvané osobné údaje prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ dbá pri svojej činnosti na to, aby osobné údaje boli v maximálnej miere chránené, aby ich spracovanie bolo len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.
 
Definície pojmov
Dotknutá osoba – každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané
E-shop – webová aplikácia s ponukou tovarov a služieb, ktoré je možné objednať
GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov zo dňa 27. apríla 2016
Obchod – prevádzkareň obchodníka, v ktorom je možné nakúpiť tovar alebo služby
Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby
Prevádzkovateľ – osoba, ktorá určia spôsob a vymedzila účel spracúvania osobných údajov.
 
Informácie o prevádzkovateľovi a jeho kontakty
Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia.
Prevádzkovateľom je EVENIT, s.r.o. , r. s. p., so sídlom Obchodná 784/8, 90026 Slovenský Grob, IČO: 43919073, pričom tento prevádzkovateľ určuje prostriedky a účel spracúvania osobných údajov zákazníkov ako aj zodpovedá za spracúvanie získaných osobných údajov.
 
Ak máte otázky ohľadom ochrany osobných údajov môžete nás kontaktovať:
 1. telefonicky na tel. číslo +421915443055,
 2. e-mailom na evenit@evenit.sk,
 3. poštou na adrese sídla spoločnosti uvedenú vyššie,
 4. na pobočkách spoločnosti.
 
Zoznam spracovaných osobných údajov vrátane ich účelov a právneho základu
 
Názov spracovateľskej operácie Účel spracúvania osobných údajov Kategória osobných údajov Právny titul spracúvania Doba uloženia údajov Ďalší príjemcovia
Spracovanie osobných údajov na základe  objednávky dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón zmluvný vzťah – plnenie zmluvy do ukončenia doby počas ktorej je možné reklamovať tovar, t.j. dva roky prepravné spoločnosti zabezpečujúce dopravu tovaru
Vystavovanie faktúr a ich archivácia zákonom stanovená evidencia meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón povinnosť v zmysle platnej právnej úpravy 10 rokov kontrola predovšetkým zo strany FS SR, SOI, Polícia SR, auditorská spoločnosť a iných orgánov
Registrácia zákazníckeho účtu evidencia osobných údajov klienta pre ďalšie objednávky, ktoré je takto rýchlejšie možno uskutočniť meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón súhlas dotknutej osoby s registráciou 5 rokov nie sú
Zasielanie noviniek e-mailom zasielanie obchodných oznámení e-mailom e-mail súhlas dotknutej osoby 5 rokov, resp. do odvolania nie sú
Zasielanie noviniek SMS správou zasielanie obchodných oznámení SMS správou telefónne číslo súhlas dotknutej osoby 5 rokov, resp. do odvolania nie sú
Evidencia zákazníkov súťaže kontaktné údaje zapojených účastníkov meno, priezvisko, titul, adresa dodacia, e-mail, telefón súhlas dotknutej osoby 2 roky Facebook Inc.
Evidencia obchodných partnerov informácie o obchodných partneroch spoločnosti meno, priezvisko, ŠPZ automobilu, e-mail, telefón súhlas dotknutej osoby 5 rokov od poslednej obchodnej transakcie kontrola predovšetkým zo strany FS SR, SOI, Polícia SR, auditorská spoločnosť a iných orgánov
Uchádzač o zamestnanie informácie zo získaných životopisov uchádzačov o zamestnanie meno, priezvisko, titul, vzdelanie, e-mail, telefón, prac. skúsenosti súhlas dotknutej osoby 1 rok nie sú
Mzdová a personálna agenda kompletné informácie o zamestnancoch vyžadovaných zákonom ako i informácie o plate, dovolenke, zdrav. stave meno, priezvisko, titul, bydlisko, číslo dokl. totožnosti, dochádzka, informácie pre výpočet mzdy, informácie o rod. príslušníkoch zákonný dôvod max. 50 rokov v prípade kontroly Sociálna poisťovňa, FS SR, NIP, Auditorská spoločnosť, zdravotné poisťovne
Evidencia reklamácií informácie o uplatnení reklamácie a jej vybavení titul, meno, priezvisko, adresa, IBAN, telefón, e-mail zákonná povinnosť prevádzkovateľa 3 roky v prípade kontroly SOI
Evidencia odstúpení od zmluvy informácie o uplatnení odstúpenia od zmluvy a jej vybavení titul, meno, priezvisko, adresa, IBAN, telefón, e-mail oprávnený záujem prevádzkovateľa 3 roky v prípade kontroly SOI
Vybavovanie otázok zákazníkov poskytovanie informácií klientom titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón plnenie predzmluvných vzťahov 5 rokov nie je
Hodnotenie „Overené zákazníkmi“ hodnotenie kvality poskytovaných tovarov a služieb e-shopov číslo objednávky, e-mailová adresa oprávnený záujem prevádzkovateľa jedno rázovo Heureka Shopping, s.r.o.
Odovzdávanie údajov o prezeraných stránkach zvyšovanie kvality internetového obchodu IP adresa návštevníka e-shopu oprávnený záujem prevádzkovateľa po podania námietky max. 3 roky Google
Odovzdávanie informácií k platbe zaslanie údajov k vykonania platobnej transakcie e-mail, číslo objednávky, hodnota objednávky pre účely plnenia zmluvy jednorazové poskytnutie VUB a.s.
Získavanie údajov z vyplnených dotazníkov zbieranie údajov (odpovedí) návštevníkom za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb definované sú v jednotlivých formulároch súhlas dotknutej osoby do odvolanie súhlasu max. však 2 roky poskytovateľ napr. Google (pre Google Docs)
Informácie o prezeraných stránkach a správaní sa zákazníkov na nich Služba zvyšuje kvalitu e-shopu IP adresa a simulácia prechádzania stránka oprávnený záujem prevádzkovateľa do podania námietky max. však 2 roky Google
Kamerový záznam prevádzky NIE JE Ochrana majetku prevádzkovateľa Fyzická podoba, správanie, chôdza, oprávnený záujem prevádzkovateľa Nie je nie je
Vernostný program Poskytovanie zliav stálym nakupujúcim meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, e-mail, telefón súhlas dotknutej osoby 5 rokov od posledného nákupu nie je
 
Všetky osobné údaje, ktoré získavame žiadame výhradne od Vás, nie od iných zdrojov.
 
Aká máte práva v oblasti ochrany osobných údajov?
 
Vaše právo Upresnenie práva
na informácie máte právo na informácie, kto, ako, načo, ako dlho a podobne spracúva Vaše osobné údaje (sú to informácie zverejnené v tomto dokumente)
na prístup k údajom môžete požadovať informácie kto pristupuje k Vašim osobným údajom. Výpis z tohto práva je formáte, ktorý sme si ustanovili. Túto požiadavku môžete adresovať písomne alebo e-mailom.
na opravu v prípade ak sú osobné údaje neaktuálne, môžete požadovať o ich opravu, aby boli správne a mohlo sa s údajmi i naďalej pracovať
na vymazanie ak nechcete aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, môžete ho požiadať o ich vymazanie, pričom prevádzkovateľ ich vymaže. To neplatí v prípade ak tieto údaje musí spracúvať alebo archivovať podľa zákona
obmedzenie spracovania týka sa iba v prípade ak údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. V prípade podania námietky počas doby jej posudzovania je možné toto právo uplatniť a spočíva v skutočnosti, že v danom období osobné údaje nebudú spracúvané.
odvolanie súhlasu so spracovaním sa uplatňuje v prípade jeho udelenia ak už dotknutá osoba nemá záujem aby takéto údaje podľa daného súhlasu boli ďalej spracúvané, môže súhlas odvolať a prevádzkovateľ osobné údaje už nebude spracúvať
na prenos osobných údajov pričom údaje na prenos môžete požadovať iba v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo za účelom plnenia zmluvných či predzmluvných vzťahov
právo podať podnet na dozorný orgán v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so Zákonom alebo Nariadením, máte právo podať podnet na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave, pričom kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/
 
 
Ako je možné si uplatniť svoje práva?
Svoje právo si môžete uplatniť nasledovne:
 1. e-mailom,
 2. osobne,
 3. poštou.
Prevádzkovateľ má právo požadovať od dotknutej osoby primeranú úhradu nákladov alebo žiadosti nevyhovieť ak tieto budú uznané ako zjavne neopodstatnené, neprimerané alebo z dôvodu, že sa jedná o opakujúce sa žiadosti.
  
Ako zabezpečujeme ochranu a ako uchovávame údaje?
Osobné údaje sú pred prístupom neoprávnených osôb, zničeniu, poškodeniu alebo strate zabezpečené v offline ako aj online režime, pričom používame náročné elektronické, organizačné a fyzické bezpečnostné opatrenia.
 
Používate profilovanie?
Profilovanie nie je používané.
 
Aké máte zásady používania malých textových súborov tzv. cookies?
Cookies sa vytvárajú pri prezeraní stránok a ukladajú sa vo Vašom počítači. Na základe nich Vás dokážeme rozlíšiť od iných používateľov a tak Vám dokážeme priniesť intuitívnejšie vyhľadávanie a obsah stránky.
Súbory cookies, ktoré získavame sú rozdelené z časového hľadiska na nasledovné:
 1. dočasné, tieto obsahujú iba informácie o aktuálnej relácii prehliadača a sú vymazané automaticky po vypnutí prehliadača
 2. trvalé, obsahujú informácie o preferovaných nastaveniach (napr. jazyka) alebo si uložia Vaše meno a heslo na stránku ak s tým budete súhlasiť a podobne, pričom tieto súbory sa automaticky nevymažú, ale musíte ich vymazať manuálne.
Zároveň aj podľa účelu sa cookies delia na nasledovné:
 1. technické resp. funkčné cookies – (patria medzi dočasné) a obsahujú nevyhnutné informácie o stránke, jej zabezpečení a pod.
 2. perferenčné – sú podstatné pre riadne fungovanie stránky, pričom obsahujú informácie o zvolenom jazyku alebo majú uložené (ak ste s ním súhlasili) Vaše prihlasovacie údaje
 3. analytické / výkonnostné – identifikujú návštevníkov a získavajú o nich štatistické a analytické cookies. Vďaka týmto dokážeme zrátať počet návštevníkov alebo zásobiť sa určitým, najviac vyhľadávaným tovarom alebo znížiť jeho cenu
 4. reklamné – udržiavajú prehľad o vašich návštevách stránok, prezeraných stránkach alebo produktoch, za účelom poskytovania presnejšie cielenej reklamy, pričom tieto údaje poskytujete dobrovoľne avšak tieto súbory sú trvalými súbormi, t.j. nemažú sa automaticky, ale ich vymazanie musíte uskutočniť vy
   
Nastavanie súborov cookies je možné vykonať v nastavaniach konkrétneho internetového prehliadača, ktorý používate ako aj na našej internetovej stránke.
Doba uchovávania cookies subjektov:
Podskupina súborov cookies Živostnosť Poznámka
Web stránka Relácia funkčné
Google Analytics 730 dní Analytický nástroj
TAWK 360 dní Chatovacia aplikácia
Facebook Inc. , Instagram 90 dní marketingové
     

Ako skontrolovať nastavenie cookies

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke www.allaboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie:
•    Internet Explorer TM www.windows.microsoft.com
•    Safari TM support.apple.com
•    Opera TM help.opera.com
•    Mozilla Firefox TM support.mozilla.org
•    Google Chrome TM support.google.com


Kto vo všeobecnosti má prístup k mojim osobným údajom?
K osobným údajom majú prístup zamestnanci, prevádzkovatelia, ale aj jeho zmluvní sprostredkovatelia alebo príjemcovia, ktorým môže byť napr. dopravca. Naši zamestnanci sú internou smernicou poučení a sú povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany Vašich osobných údajov. To isté platí aj o sprostredkovateľoch, s ktorými máme uzatvorenú príslušnú zmluvu.
 
Ktoré právne predpisy sa týkajú ochrany osobných údajov?
Ide o:
 • Chartu základných práv Európskej únie
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
 • Ústava Slovenskej republiky
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Kto je Vašou zodpovednou osobou?
Naša spoločnosť nemá ustanovenú zodpovednú osobu, nakoľko nie je to zákonnou nevyhnutnosťou v prípade našej spoločnosti. Vaše otázky ohľadom osobných údajov môžete smerovať však priamo na našu spoločnosť.
 
 
Kto Vám zabezpečuje služby?
Správu systému (vrátane správy web stránky) EVENIT, s.r.o. , r. s. p. ,  Obchodná 784/8, 90026 Slovenský Grob, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR
Správu zákazníckych účtov (registrácia užívateľov, generovanie hesiel a pod) EVENIT, s.r.o. , r. s. p. , Obchodná 784/8, 90026 Slovenský Grob, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR
Vedenie reklamácií, vedenie odstúpení od zmlúv, vystavovanie faktúr, expedícia tovaru EVENIT, s.r.o. , r. s. p. , Obchodná 784/8, 90026 Slovenský Grob, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR
Zasielanie noviniek e-mailov (e-mailový newsletter)
 1. EVENIT, s.r.o. , r. s. p. , Obchodná 784/8, 90026 Slovenský Grob, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR
 2. Amazon Web Services, Inc., krajina v ktorej sú uložené dáta: USA (bez prístupu k osobným údajom bez dodatočnej autorizácie správcu účtu)
Zasielanie noviniek SMS správou (SMS newsletter) EVENIT, s.r.o. , r. s. p. , Obchodná 784/8, 90026 Slovenský Grob, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR
Dátové úložiská (hostingové služby)
 1. ACTIVE 24, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, Praha 8, krajina v ktorej sú uložené dáta: CZ
 2. Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, krajina v ktorej sú uložené dáta: USA (bez prístupu k osobným údajom bez dodatočnej autorizácie správcu účtu)
Spracovanie účtovnej a mzdovej agendy (zákonom stanovená povinnosť prevádzkovateľa) EVENIT, s.r.o. , r. s. p.  Obchodná 784/8, 90026 Slovenský Grob, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR
 
Môžem nakúpiť ak mám menej ako 16 rokov?
Nie. Tento e-shop je určený iba pre užívateľov starších ako 16 rokov, avšak ak ti rodič dovolil používať našu stránku vrátanie vykonania nákupu na ňom v tomto prípade môžeš nakúpiť.