0 ks - 0,00€ s DPH
Váš košík je prázdny!
kontakt
Nakúpte
priamo u Nás
v PEZINKU
Mapa
darcek
velkosti
Rozmer výrobku
Vám upravíme
Viac informácii
ihla

Náhradné plnenie - zákon

Čo je chránená dielňa - chránené pracovisko
- môže byť prevádzkovaná právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá zamestnáva najmenej 50% osôb so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 Zákona o zamestnanosti č.139/2008. Chránenou dielňou môže byť aj pracovisko na ktorom sa takýto občania zaškoľujú alebo pripravujú na prácu, pričom pracovné podmienky a samozrejme aj pracovný výkon je prispôsobený ich zdravotnému stavu podľa § 9 ods. 1. Chránená dielňa umožňuje zamestnať sa občanom, ktorí sa iba ťažko uplatňujú na voľnom trhu práce, resp. nie sú schopný nájsť si zamestnanie z dôvodu zdravotného postihnutia. Chránené pracovisko môže byť zriadené za určitých podmienok aj v domácnosti osoby so zdravotným postihnutím. Chráneným pracoviskom môže byť aj zriadenie jednotlivého pracovného miesta, ktoré zamestnávateľ vytvoril a prispôsobil zdravotnému stavu občana. Chránená dielňa a chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže žiadnym spôsobom poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách. Štatút chránenej dielne priznáva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe posudku orgánu na ochranu zdravia, toto postavenie je priznané na dobu neurčitú. V našej chránenej dielni v súčasnosti zamestnávame 3 ľudí so zdravotným postihnutím.

V prípade, že potrebujete ušetriť svoje finančné prostriedky, všetky naše ponúkané služby (krajčirske, administratívne) a produkty (ktoré zhotovujeme) môžete využiť v rámci náhradného plnenia.

Náhradné plnenie
Každý zamestnávateľ, resp. každá spoločnosť, ktorá má v pracovnom pomere viac ako 20 pracovníkov je podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti povinný(á) zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v pomere 1:20, čiže na každých 20 zamestnancov má byť zamestnaný aj jeden pracovník so zdravotným postihnutím (v percentách je to 3,2% zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu zamestnancov, ktorý predstavuje priemerný evidenčný počet zamestnancov za kalendárny rok).

Ak zamestnávateľ nezamestnáva povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím je povinný najneskôr do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka zaplatiť odvody štátu za každého občana, ktorý mu chýba do povinného podielu, odvod vo výške 0,9 - násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štrťrok kalendárneho roka.

V prípade, že nezamestnávate alebo z rôznych dôvodov nemôžete zamestnať zdravotne postihnutého občana a chcete sa vyhnúť pokute, zákon (č. 139/2008 Z.z. o Službách zamestnanosti týkajúcich sa povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím) Vám umožňuje plniť túto povinnosť náhradným plnením t.j. zadaním zákazky chránenej dielni vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce

- vyska nahradneho plnenia 929 EUR + DPH za rok 2016 pre pocet 20-46 zamestnancov

- vyska nahradneho plnenia 1858 EUR + DPH za rok 2016 pre pocet  47-78 zamestnancov

- vyska nahradneho plnenia 2787 EUR + DPH za rok 2016 pre pocet  79- zamestnancovSamotné náhradné plnenie je výhodnejšie za každého ZŤP zamestnanca ako platiť odvod štátu.

Nespornou výhodou takejto možnosti je použitie prostriedkov na konkrétne účely t.j. služby resp. tovary, ktoré potrebujete a zároveň svojim rozhodnutím podporíte zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa v dnešnej situácii iba ťažko uplatňujú na otvorenom trhu práce.

Dňa 01.05.2013 nadobudla účinnosť novela zákona č.96/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o službách zamestnanosti.

            Prechodné ustanovenie § 72 t ods.11 zákona o službách zamestnanosti, v znení zákona č.96/2013 Z. z. k úpravám účinným od 01. 05.2013 stanovuje, že pri plnení povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d), § 64, § 65 a 65a za celý kalendárny rok 2013 sa postupuje podľa tohto zákona.

            Zamestnávateľ je v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím povinný:

·    zabezpečovať vhodné podmienky na výkon práce,
·    vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania,
·    viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím,
·    zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkové počtu jeho zamestnancov

Zamestnávateľ má v zmysle zákona právo plniť povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím nasledovnými náhradnými spôsobmi:

·    zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím
·    úhradou odvodu
·    vzájomnou kombináciou predchádzajúcich spôsobov a zamestnávania podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona  

Zamestnávateľ môže zadať zákazku:
·    chránenej dielni, alebo chránenému pracovisku, ktoré zriadil občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť
 

Pripravil EVENIT, s.r.o s použitím citácii zo zákona